Vision om en jämställd värld

Varför jämställdhet spelar roll

Jämställdhet och lika rättigheter för män och kvinnor är en nödvändighet för en fredlig, välmående och hållbar värld. Varje individ, oberoende av kön, oberoende av var man är född, ska ha lika rättigheter, lika villkor och lika möjligheter att själva forma sina liv. Om kvinnors förmågor och initiativkraft tas tillvara leder det till positiv utveckling såväl lokalt som globalt – till minskad fattigdom och ökad ekonomisk produktivitet.

Enligt senaste FN rapport har det gjorts små framsteg i Mål 5-Jämställdhet. Efter Covid-19 har den positiva utvecklingen saktat av. Barnäktenskap, skydd av lagen, diskriminerande lagstiftning, jämlik representation i maktposition och ledarskap på arbetsplatsen är exempel på områden där utvecklingen går alltför långsamt för att målet ska vara nått 2030.

Inskränkta rättigheter för kvinnor och våld mot kvinnor drabbar både individ och samhälle och är ett hinder för utveckling på alla plan. Därför är det viktigt att jobba med att eliminera våld både mot kvinnor och barn, i hemmet och i samhället.

Hur kan vi fixa det?

Sociala normer, strukturer och lagstiftning som bidrar till ojämställdhet måste förändras. Vi kan stöda flickor att stanna i skolan, bli medvetna om sina rättigheter och att stå upp för dem. Vi kan genom upplysning stöda flickor och kvinnor till att få tillgång till sexuell reproduktiv hälsoservice och de kan i sin tur uppmuntra och stöda andra kvinnor.

Pojkar/män bör jobba jämsides med flickor/kvinnor för att nå jämställdhet och för respektfulla relationer. För detta krävs att vi inkluderar dem i arbetet.

Förebilder behövs – unga såväl som föräldrar, samhällsrepresentanter, som aktivt jobbar för att förändra.

Skolan spelar en viktig roll för att förändra ogynnsamma attityder och normer. Men förstås främst för jämställda möjligheter till utbildning. På lika villkor för både flickor och pojkar. Forskning visar att pojkar tenderar få mer stöd i skolan än flickor.

Inkludering av män

Pojkar och männen bör förstås inkluderas i arbetet med jämställdhet. Även de behöver reflektera över jämställdhet och vad det är.  Unga män i puberteten behöver även de kunskap om hur deras kroppar fungerar och insikter i sexuell reproduktiv hälsa. De behöver förstå varför jämställdhet är bra för alla och bli medvetna om om sin roll i arbetet, hur genus-, sociala normer och attityder kan utsätta dem, deras partners och familjer för risk och hur de kan bidra till att förändra dem. Männen har mer makt att förändra rådande normer och idéer om kön och maskulinitet.

Det är kanske inte så svårt att förstå att om man bara stärker kvinnorna men glömmer männens roll i arbetet med jämställdhet blir det haltande och kan även även försvåra kvinnors situation.

En delad vision

Med att jobba på alla nivåer i samhället kan patriarkala mönster, tillämpningar och strukturer utmanas och förändras. Ett arbete som görs tvärsektionellt och med delat ansvar är det mest effektiva. Man kan satsa på grupper för kamratstöd (både manliga och kvinnliga) familjestödsgrupper för hälsa och trygghet för att förebygga en negativ maskulinitet.

Att bara ensidigt stöda kvinnor, stärka deras självförtroende och göra dem medvetna om sina rättigheter kan leda till problem i skolan och i hemmen om man inte jämsides jobbar med männen. Vissa kan känna sig hotade av det och blir rädda att något tas ifrån dem men kan i gruppsamtal och kommunikation bli medvetna om att jämställdhet gagnar alla.

Vi, Mwembe och NIHEP har länge planerat att inkludera pojkar/män I vårt Life Skills program. Både med separata sessioner och gemensamma. Det har ännu inte blivit av orsaker som tids- och personalbrist. Men det är verkligen dags. För det handlar också om att uppmärksamma pojkar/män och deras funderingar, frågor och behov.

En jämställd värld är positivt för ALLA och ska vara en vision för ALLA.

Bilderna ovan är arkivbilder från en av NIHEPs föräldraträff i Butimba Ward samt teaterklubb i Tambukareli Primary: Ria Bäckström

Bilden till vänster: Från evenemang för stödorganisationer i Mwanza där flickor från Life Skills programmet deltagit varje år med några få undantag. Temat senaste år var: Gender equality today for a sustainable tomorrow

Källor:

Plan-international.org

Resourcecentre/Save the Children

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *